Menu

УВАГА! День відкритих дверей спеціальності 161 "Хімічна технологія та інженерія" 24 лютого 2018 р.

 

Детальніше про вступ на на нашу спеціальність читати далі...


 

Майже кожна пересічна людина вважає себе фахівцем у приготуванні їжі, не розуміючи того, що це складна наука, якій присвятили життя видатні науковці. Необхідність створення навчального закладу, який би готував інженерів-технологів для харчової промисловості, дуже добре відчували провідні учені-хіміки — професори Д.І. Менделєєв, О.М. Бутлеров, Ф.М. Гарнич-Гарницький, П.П. Алексєєв, М.А. Бунге та інші ще понад 130 років тому. Вони читали курси публічних лекцій, а кошти, отримані за них, перераховували у фонд організації училища цукроварів, на які у 1884 році було побудовано перші класи в м. Сміла.

Національний університет харчових технологій (НУХТ) започаткований як спеціалізований технічний навчальний заклад для підготовки хіміків, хіміків-технологів та майстрів цукрового виробництва, значну увагу приділяє хімії як науці, а також хімічній освіті, зокрема підготовці фахівців-хіміків. Тому, окремо слід зупинитися на видатних вчених хімічної галузі, що працювали в різні часи у нашому закладі та зробили значний внесок у хімічну науку.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії. Створена в рік заснування Київського інституту цукрової промисловості (1930 р.). На момент створення вона об’єднувала декілька напрямів, які нині представлені на різних кафедрах і мала назву фізичної, колоїдної та аналітичної хімії. Першим завідувачем кафедри фізичної та колоїдної хімії був відомий вчений у галузі фізико-хімічних та колоїдно-хімічних процесів цукрового виробництва, доктор хімічних наук, професор Архипович Олександр Георгійович. Професору О.Г. Архиповичу належать перші роботи щодо застосування електрохімічних процесів для очищення соку у виробництві цукру. Він є автором 83 наукових праць, двох підручників, кількох монографій.

У довоєнні роки (1934-1937) кафедрою завідував доктор хімічних наук, професор Кудра Онуфрій Кирилович — видатний вчений в галузі електрохімії дисперсних систем. Згодом, з 1944 р. по 1975 р. — завідувач кафедри фізичної і колодної хімії КПІ. З ім’ям О.К. Кудри пов’язаний розвиток сучасної електрохімії та фізичної хімії. Він відомий своїми глибокими дослідженнями в області електролітичного отримання порошкових металів багатьох хімічних елементів та вагомим внеском у вивченні механізмів електролітичного розкладу речовин в розчинах. У цій галузі мав близько 200 наукових праць, з них 2 монографії та півтора десятка винаходів. В цей час на кафедрі працювали також видатні професори Фішер І.М., Гликман А.А., Піваруман, які виконали низку наукових робіт у галузі колоїдних розчинів високомолекулярних сполук.

У перші повоєнні роки кафедра фізичної, колоїдної та аналітичної хімії була об’єднана з кафедрою загальної та неорганічної хімії. У 1946–1953 роках кафедрою завідував видатний вчений, доктор хімічних наук, професор, академік АН УРСР Думанський Антон Володимирович.

У 1903 р. відбувся перший випуск Київського політехнічного інституту. Серед його випускників був і А.В. Думанський, дипломна робота якого “Колоїдальне срібло” серед інших звернула на себе увагу Д.І. Менделєєва, який був присутнім на випускних іспитах. Виділяючи цю і деякі інші дипломні роботи, Д.І. Менделєєв писав про їхніх авторів: “...они многое обещают в будущем... кончившие курс могут плодотворно служить благу Родины на избранных поприщах...”.

Життя і наукова діяльність академіка А.В. Думанського цілком виправдала передбачення Д.І. Менделєєва. Його по праву називають засновником колоїдної хімії у Росії а потім й СРСР. В якості приват-доцента Київського університету він читав вперше в дореволюційній Росії курс колоїдної хімії студентам хімічного факультету. У 1932 р. А.В. Думанський заснував Інститут колоїдної хімії АН СРСР, також він був фундатором наукового журналу “Колоїдна хімія”. У повоєнні роки А.В. Думанський очолив Інститут загальної хімії АН УРСР та колоїдну лабораторію, яку в 1967 році було трансформовано в Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, директором якого став учень А.В. Думанського Ф.Д. Овчаренко. Професор А.В. Думанський та його учні обґрунтували значення зв’язаної води в технологічних процесах цукрового, крохмале-патокового, хлібопекарського, бродильного та інших виробництв. З ініціативи та за редакцією А.В. Думанського вийшли збірники “Коллоиды в процессах пищевой индустрии” (1946), “Коллоиды в пищевой промышленности” (1949). Він є автором книги “Вчення про колоїди”. Під керівництвом і за консультуванням А.В. Думанського підготовлено понад 50 кандидатів і близько 20 докторів наук. Він — автор понад 250 наукових праць, зокрема низки монографій і посібників. У 1945 р. А.В. Думанський був обраний дійсним членом АН УРСР.

З 1953 по 1962 роки кафедру очолив учень А.В. Думанського, випускник Київського політехнічного інституту, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР Куриленко Онисим Данилович. Він заклав основи наукового напряму «Взаємодія дисперсної фази з дисперсійним середовищем у колоїдних системах». Значну увагу приділяв вивченню закономірностей впливу електричних полів на поведінку гетерогенних колоїдних систем. Під керівництвом О.Д. Куриленко на кафедрі широко розгорнулися дослідження у галузі термодинаміки та гідрофільності дисперсних систем і високомолекулярних сполук. Започаткував роботи з дестабілізації модельних та практично важливих дисперсій за допомогою флокулянтів. Проводив цикл робіт із синтезу перспективних іонообмінних смол і вивчення їх гідрофільності та іонообмінних характеристик.

У 1954 році від кафедри в самостійний підрозділ було відокремлено кафедру загальної та неорганічної хімії. У 1965 році було виділено у самостійну структурну одиницю кафедру аналітичної хімії.

З 1970 по 1992 роки кафедрою фізичної і колоїдної хімії завідував Фесенко Валентин Васильович – доктор хімічних наук (1968 р.), професор, лауреат Державної премії України (1985 р.) у галузі науки і техніки. Науково-дослідна робота була спрямована на дослідження термодинамічних та фізико-хімічних властивостей тугоплавких сполук та композиційних матеріалів, які проводилися у тісному співробітництві з науково-дослідними інститутами НАН України та вузами СРСР, Болгарії, Польщі. Ним було опубліковано три монографії: «Испарение тугоплавких соединений», «Редкоземельные материалы и их тугоплавкие соединения», «Термодинамический состав карбидов» та більше 100 друкованих праць. Підготував п’ять кандидатів наук.

З 1992 по 2008 роки кафедру фізичної і колоїдної хімії очолював доктор хімічних наук, професор, академік ІА України, лауреат премії Ленінського комсомолу ім. Артема (1968 р.) Манк Валерій Веніамінович. Головним напрямом його наукової діяльності є фізична хімія харчових продуктів та технологій їх використання. В.В. Манк є автором двох монографій: «Изучение взаимодействий в ионообменных смолах методом ЯМР» та «Спектроскопия ядерного магнитного резонанса воды в гетерогенных системах», близько 300 наукових праць та методичних вказівок, має понад 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував трьох докторів і 20 кандидатів наук.

Сайт університету НУХТ

Сайт факультету БТЕК

Instagram кафедри

Журнал успішності студента

Go to top