Menu

доцент кафедри хімічних технологій

харчових добавок та косметичних засобів,

кандидат хімічних наук

 

НАВЧАННЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 1996 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича (нині – ЧНУ ім. Ю.Федьковича) та отримала диплом спеціаліста Хіміка. Викладача хімії за спеціальністю “Хімія”.

З 1992 року по 1997 рік пройшла перепідготовку за спеціальністю “Хімія” із спеціалізацією “Хімія забруднень навколишнього середовища” на кафедрі інженерної екології та ресурсозбереження цього ж університету, та отримала диплом спеціаліста із спеціалізацією “Хімія забруднень навколишнього середовища”.

З 1998 р. по 2002 р. аспірант Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України за спеціальністю 02.00.11 «Колоїдна хімія» з відривом від виробництва.

З 15.11.2000 р. по 01.09.2001 р. проходила стажування за кордоном в Інституті фізичної хімії Болгарської Академії наук (м.Софія) та Вищому інституті харчової та смакової промисловості м. Пловдив, Болгарія.

Кандидат хімічних наук з 2002 року. Тема дисертації “Електроповерхневі, реологічні та осмотичні властивості колоїдного кремнезему”. Після закінчення аспірантури з 2002 по 2004 р. працювала провідним інженером та молодшим науковим співробітником відділу фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України.

У 2003 році призначена стипендія НАН України для молодих учених та премійована в рамках програми “Наносистеми, наноматеріали та нанотехнології”.

З 01.09.2004 року і по теперішній час працює в Національному університеті харчових технологій. Педагогічний стаж роботи в НУХТ складає 13 років; із них: на кафедрі процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування – 3 роки (2004 – 2007 р.р.), на кафедрі аналітичної хімії – 8 років (2007 – 2016 р.р.), на кафедрі хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії та після перейменування на кафедру хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів з 2016 року по теперішній час.

У 2010 році отримала звання доцента кафедри аналітичної хімії.

На кафедрі ПАХВ та ТК читала курси з дисциплін “Процеси та апарати харчових виробництв”, “Виробничі процеси та обладнання”, “Система технологій”, “Математичне моделювання”.

На кафедрі аналітичної хімії читала лекційні курси з дисциплін: “Аналітична хімія”, “Хімічні основи харчових технологій”, “Основи екології”, “Основи екології та безпеки”, “Хімічні основи аналітичної хімії”, “Методи визначення нешкідливості харчових продуктів”.

На кафедрі хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів читає лекції, проводить лабораторні заняття з дисциплін: “Фізична та колоїдна хімія”, “Комп’ютерні розрахунки в хімічній технології”, “Загальна хімічна технологія”, “Хімія ПАР”, “Сенсорний та фізико-хімічний аналіз харчових добавок та косметичних засобів”, “Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія)”, “Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів”. Керує курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів-хіміків.

Має більше 100 публікацій, в тому числі 43 наукові статті: у фахових виданнях – 31, за кордоном з яких – 22, 16 робіт науково-методичного характеру (12 видано за кордоном), 57 тез доповідей, 4 Патенти України на корисну модель, один навчальний посібник “Аналітична хімія. Метал-індикаторний метод дослідження комплексів у розчині” для студентів, магістрантів, аспірантів вищих закладів освіти, а також хіміків-аналітиків і викладачів, які застосовують фотометричний аналіз у наукових дослідженнях, 2 тести для оцінювання знань та самопідготовки для студентів спец. напрямів 0917, 0929, 0708, методичні рекомендації.

Наукові дослідження спрямовані на вирішення наукової проблеми розроблення технологій нових видів харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії. Вивчення властивостей модельних наносистем (наночастинок і нанокомпозитів) і рекомендацій їх використання у харчовій промисловості.

Очолює науково-дослідну роботу студентів. З 2010 по 2012 р.р. була науковим керівником хімічного гуртка “Наночастинка”. З 2012 р. по теперішній час керує хімічним гуртком “Нанобарвничок”.

У 2017 році члени гуртка здобули ІІІ командне місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії (Веліканов О., Клименко Н.), стали призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії та нагороджені Дипломом ІІІ ступеня (Веліканов О.), Грамотою за оригінальний розв’язок теоретичних завдань (Веліканов О.), нестандартний підхід до вирішення практичних завдань (Длужевський В.), та Сертифікатом учасника (Арлачова М., Чугай О., Веліканов О., Длужевський В., Клименко Н., Ришканич Р.). Доцент Біла Г.М. була членом Апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії та нагороджена Подякою.

Доцент Біла Г.М. бере активну участь у рецензуванні навчальної та навчально-методичної літератури: лабораторний журнал (з основами теорії), навчально-методичний посібник, лабораторний практикум, робочий зошит та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів з напрямів підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” з дисциплін “Аналітична хімія”, “Неорганічна хімія”, збірник тестових завдань з дисципліни “Загальна та неорганічна хімія” для самостійної роботи студентів з напрямів підготовки 1304 “Лісове та садово-паркове господарство”, 1303 “Зооінженерія”, “Водні біоресурси і аквакультура”, 0917 “Харчові технології та інженерія” (Національний аграрний університет, 2007 р.).

Науково-методичні напрямки – удосконалення змісту підготовки фахівців із вищою освітою; організація науково-дослідної роботи студентів; виховна робота; використання новітніх технологій у навчальному процесі; організація самостійної роботи студентів; розроблення та використання у навчальному процесі електронної навчальної літератури.

Впродовж роботи в НУХТ виконувала обов’язки секретаря кафедри, відповідала за оформлення електронних матеріалів, поповнення інтернет-сторінки кафедри аналітичної хімії. Відповідальна за наукову роботу на кафедрі хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів; секретар секції хімічних і фізичних основ харчових технологій Міжнародної науково-практичної конференції НУХТ. У 2016 р. член редакційної колегії, член організаційного комітету, секретар Підсекції “Фізична та колоїдна хімія” (Секція “Фундаментальні проблеми, досягнення та рубежі хімічної науки”) та відповідальна за випуск матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми хімії та хімічної технології”.

З 2004 по 2007 н.р. куратор групи студентів ТК (факультет ТБХ), з 2017 р. – куратор групи студентів ХТ-2-6.

З 2004 по 2010 р.р. – секретар ради факультету ТБХ.

З 2005 по 2012 р.р. – головний редактор багатотиражної університетської газети “Промінь”.

У 2012-2013 р.р. брала безпосередню участь у підготовці, оформленні та підписанні Договорів про співробітництво між НУХТ та Університетом харчових технологій (м. Пловдів, Болгарія), Інститутом фізичної хімії Болгарської академії наук (м. Софія, Болгарія), Громадською організацією Українсько-Бельгійської Мультикультурної асоціації UKRA-BEL, Фундацією “Платформа Співпраці Нідерланди – Україна” (м. Ґенк, Бельгія), Міжнародною організацією з підтримки студентів ISCO (м. Тема, Ґана, Західна Африка). Організувала поїздку викладачів університету на Міжнародну наукову конференцію “Food Science, Engineering and Technologies 2012”, яка відбулася 19-20 жовтня 2012 г. в Університеті харчових технологій (м. Пловдів, Болгарія). Приймала участь у підготовці від ректорату НУХТ пропозиції до ректорату Технічного університету (м. Варна, Болгарія), щодо створення, у рамках збірника Міжнародної наукової конференції “Стратегія якості в промисловості та освіті”, рубрики під назвою “Харчова хімія”.

Г.М.Біла успішно закінчила науково-методичні семінари НУХТ: “Користувач комп’ютерних мереж Internet та Intranet” (2005 р.), “Основи педагогіки, методи та технології організації навчально-виховного процесу у вищій школі” (2007 р.). Нагороджена диплом учасника П’ятої Міжнародної науково-методичної конференції “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи” (2007 р.). Пройшла стажування в Одеському інституті післядипломної освіти НУХТ”, де брала участь у роботі науково-практичного семінару “Сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку консервного виробництва”, Одеській Національній академії харчових технологій (2006 р.). У 2008 р. проходила стажування на кафедрі аналітичної хімії Київського національного університету ім.Т.Шевченка.

У 2012 році, з 08 лютого по 22 березня, підвищила кваліфікацію в Національному університеті харчових технологій на науково-методичному семінарі “Підготовка електронних засобів навчання”. Загальним обсягом 40 годин. (Посвідчення № 18 від 22 березня 2012 року).

З 08.02.2016 по 09.09.2016 року пройшла підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, ДВНЗ “Університету менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України та одержала Свідоцтво (СП 35830447/1234 – 16) за категорією Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів (210 год./7 кредитів).

 

Контакти: тел. + 38 044 287 9203, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сайт університету НУХТ

Сайт факультету БТЕК

Instagram кафедри

Журнал успішності студента

Погода в Києві

Статистика

Користувачі
5
Статті
189
Перегляди статей
45694
Go to top