Menu

 

доцент кафедри хімічних технологій

харчових добавок та косметичних засобів,

кандидат хімічних наук, доцент

 

 

 

НАВЧАННЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Закінчила у 2002 р. Черкаський державний технологічний університет, отримала кваліфікацію магістра хімічної технології неорганічних речовин, інженерії та промислової екології за спеціальністю „Хімічна технологія неорганічних речовин”. Під час навчання брала активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри та у громадському житті колективу. Отримала відзнаку міського голови м. Черкаси за участь у підготовці та проведенні наукової молодіжної конференції “Молодь Черкащини за якісну питну воду”.

У 2002 р. вступила до аспірантури з відривом від виробництва Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, м. Київ. У 2009 році захистила дисертацію „Вплив складу Fe-, Co-вмісних каталізаторів на основі цеолітів та ZrO2 на розклад та відновлення оксиду азоту(І)” на здобуття ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.15 – хімічна кінетика і каталіз. З 2009 р. працювала на посаді наукового співробітника відділу каталітичних окисно-відновних процесів Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України. 2008-2010 рр була стипендіатом НАН України для молодих вчених, 2011-2013рр – стипендіатом Президента України для молодих вчених. Брала участь у школах з каталізу, що проводилися в м. Санкт-Петербург та м. Новосибірськ. Під час роботи в ІФХ працювала в оргкомітеті наукових всеукраїнських та міжнародних конференцій з нанокаталізу, проблем забруднення та очистки повітря, тощо.

З 2013 р працювала за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри "Хімічних технологій харчових добавок і косметичних засобів" в Національному університеті харчових технологій. З 2017 р. доцент кафедри "Хімічних технологій харчових добавок і косметичних засобів". Викладала дисципліни “Комп’ютерна хімія”, “Фізико-хімічні основи екологічних технологій”, зараз викладає дисципліни “Загальна хімічна технологія”, “Хімічні методи аналізу харчових добавок і косметичних засобів”.

Сфера наукових інтересів: каталізатори і процеси комплексної очистки викидних газів промисловості та автотранспорту, особливо від оксидів азоту (І та ІІ); процеси продукуючого каталізу за участю закису азоту, зокрема  окислювального дегідрування пропану в присутності N2O з одержанням пропілену.

Cпівавтор 22 наукових статей, 30 тез доповідей, 1 патента України, 1 навчального видання.

15 статей опубліковано у журналах, індексованих наукометричною базою SCOPUS. Індекс Гірша — 4 (база SCOPUS).

 

СПИСОК ВИБРАНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ (2013 2017)

 

  1. Е.М. Конышева, Т.М. Бойчук, А.В. Швец. Влияние структурно-размерных и кислотных характеристик иерархичных цеолитов типа BEA и MOR на их активность в реакции совместного восстановления оксидов азота(І,ІІ) пропиленом // Теоретическая и экспериментальная химия. – 201 – Т.52, №2. – С. 89 – 95. (Theoretical and Experimental Chemistry, 2016, V. 52 (2), P. 90-96).
  2. S.M. Orlyk, T.M. Boichuk, P.I. Kyriienko, N.O. Popovych “Structural and Functional Designs of Catalysts for Reduction of Nitrogen (I), (II) Oxides” // Adsorption Science & Technology. – 2015. – V.33, N. 6-8. – P. 595-600.
  3. T.M. Boichuk, P.I. Kirienko, S.M. Orlyk, S.O. Soloviev Effect of composition and preparation method of (Pd), Co, Ce, Zr – metal-oxide catalysts on their activity in the reduction of nitrogen (I), (II) oxides with carbon monoxide. // Фізика, хімія і технологія поверхні. – 2013. – Т.4, №1. – С. 92 – 98. (Chemistry, Physics and Technology of surface, 2013, V. 4 (1), P. 92-98).
  4. S.M. Orlyk, T.V.Mironyuk, M. Boichuk, M.R. Kantserova. Сobalt and its compounds in oxidation-reduction processes of environmental catalysis. In Book Cobalt: Occurrence, Uses and Properties. – NOVA Publishers.: Chemistry Research and Application. – N-Y 2013. – 334 p. – Р. 101-134.
  5. Т.М. Бойчук, Н.О. Стеценко. Комп’ютерна хімія. Курс лекцій для студ. напряму підготовки 051301 «Хімічна технологія» ден. форми навчан. /– К.:НУХТ, 2015. – 87 с.

Сайт університету НУХТ

Сайт факультету БТЕК

Instagram кафедри

Журнал успішності студента

Погода в Києві

Статистика

Користувачі
5
Статті
189
Перегляди статей
45680
Go to top