Menu

 

 

старший викладач кафедри хімічних технологій

харчових добавок та косметичних засобів,

кандидат хімічних наук

НАВЧАННЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2008 р.

закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Хімія» (диплом з відзнакою) та здобув кваліфікацію хіміка (неорганічна хімія), викладача.

2008-2011 рр.

навчався в аспірантурі на кафедрі неорганічної хімії хімічного факультету з відривом від виробництва.

Листопад 2011 р.

захистив дисертаційну роботу на тему “Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu” під керівництвом професора Неділько С.А. за спеціальністю 02.00.01 – «неорганічна хімія» (диплом кандидата наук ДК № 004942, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 17 лютого 2012 року).

З квітня 2011 р.

працював на посаді інженера ІІ категорії на кафедрі неорганічної хімії.

Із серпня 2012 р.

переведений на посаду молодшого наукового співробітника згідно з наказом ректора

З 2013 р.

обраний на посаду молодшого наукового співробітника за конкурсом для виконання держбюджетної теми «Синтез та дослідження складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових поліфункціональних матеріалів».

З вересня 2014 р. і по сьогоднішній день

працює на посаді старшого викладача (0,5 посадового окладу) на кафедрі хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Національного університету харчових технологій за сумісництвом.

 

Проводить лабораторні заняття з дисциплін «Фізична і колоїдна хімія», «Поверхневі явища та дисперсні системи», «Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів», «Хімія та технологія косметичних засобів», «Загальна хімічна технологія», «Хімія ПАР», читає лекції з курсу “Комп’ютерні розрахунки в хімічній технології”.

Приймає активну участь у роботі зі студентами, зокрема здійснює наукове керівництво курсовими проектами (4 студенти), дипломними проектами (2 диплома бакалавра з відзнакою) та бакалаврськими роботами (4 студента).

 

ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ

Співавтор 80 наукових публікацій, з них 21 статей, більша частина з яких входить до науковометричних баз Scopus, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Україніка наукова та 59 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Загальна кількість публікацій в SCOPUS – 5.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Спільно із викладачами та студентами кафедри хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів проводить науково-технологічні розробки в галузі косметичної хімії з метою пошуку та одержання нових блокаторів УФ променів на основі оксидів цинку та титану.

Починаючи з 2014 року по матеріалам проведених досліджень опубліковано 2 статті та 12 тез доповідей на конференціях різного рівня. Зокрема, на VI Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених із хімії та хімічної технології (Київ, НТУУ «КПІ») студентка кафедри хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Айрапетова В.В. представила доповідь на тему «Дослідження термічної стабільності шихти для синтезу оксид-полімерного композиту – УФ-блокатора сонцезахисних кремів». А в 2015 році на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, який відбувався на базі Національного авіаційного університету, було представлено конкурсну роботу «Дослідження фотокаталітичної активності ZnO модифікованого полівініловим спиртом» під керівництвом к.т.н., доцента Н.І. Сабадаш та к.х.н., старшого викладача І.В. Фесича (диплом ІІ ступеня).

Одержані результати мають важливе практичне значення, що базується на можливості використання отриманого оксид-полімерного композиту ZnO/ПВС в якості УФ-фільтру та інгредієнту сонцезахисних косметичних засобів.

 

НАЙВАГОМІШІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Valeriya Ayrapetova, Igor Fesych, Nataliya Sabadash. Study of physicochemical properties of zinc oxide modified by polyvinyl alcohol // Ukrainian Food Journal, 2014, V. 3. № 5, pp. 210–219.
 2. В.В. Айрапетова, О.В. Грабовська, Н.І. Сабадаш, І.В. Фесич. Термогравіметричне дослідження шихти для синтезу оксид-полімерного композиту на основі ZnO // Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2016, Т. 22, № 2, сс. 242–249.
 3. В.В. Айрапетова, О.М. Кияшко, Н.І. Сабадаш, І.В. Фесич. Кількісне визначення титан (IV) оксиду в косметичних кремах // XVI Міжнародна конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 20-22 травня 2015 р., Київ, С. 105.
 4. Вікторія Вержак, Ігор Голуб, Наталія Сабадаш, Василь Пасічний, Ігор Фесич. Використання карагенанів в технології холодильної обробки та зберігання м’яса // 81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 23-24 квітня 2015 р., Київ, Ч. 2, С. 463.
 5. 5. Валерія Айрапетова, Олександр Кияшко, Наталія Сабадаш, Ігор Фесич. Деактивація фотокаталітичної активності оксиду цинку, модифікованого полівініловим спиртом // 81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 23-24 квітня 2015 р., Київ, Ч. 2, С. 464.
 6. 6. О. Кияшко, І. Фесич. Дослідження реологічних властивостей емульсійних кремів з добавками титан (IV) оксиду // 82-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р., Київ, Ч. 2, С. 454.
 7. 7. В.В. Айрапетова, О.М. Кияшко, Н.І. Сабадаш, І.В. Фесич. Дослідження термічної стабільності шихти для синтезу оксид-полімерного композиту – УФ-блокатора сонцезахисних кремів // VI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 20-22 квітня 2016 р., Київ, C. 260.
 8. 8. А. Кравченко, Н. Сабадаш, І. Фесич. Біотестування зворотних вод Саливонківського цукрового заводу // Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки», 18-19 листопада 2015 р., Київ, сс. 186-187.
 9. 9. Konotop, N. Yasinska, P. Nazaruk, N. Sabadash, I. Fesych, E. Rebenok. Obtaining cationic starch and its using in shampoo production // 8-th Central European Congress on Food 2016 “Food Science for Well-being” (CEFood 2016), May 23-26, 2016, P. 103.
 10. 10. Airapetova, O. Baginska, N. Sabadash, I. Fesych. Research of the charge composition for synthesis of oxide-polymer composite by thermal gravimetric method // 8-th Central European Congress on Food 2016 “Food Science for Well-being” (CEFood 2016), May 23-26, 2016, P. 108.
 11. 11. А.Г. Кравченко, Н.І. Сабадаш, І.В. Фесич. Оцінка якості зворотних вод саливонківського цукрового заводу методом біотестування // Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія ХХІ століття» присвячена 135-й річниці від дня народження Олександра Флемінга, 22 квітня 2016 р., Київ, сс. 146-147.
 12. 12. А. Черненко, М. Матвійчук, А. Поздняков, І. Фесич. Особливості синтезу мікросфер діоксиду титану (E171) // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми хімії та хімічної технології», 21 – 23 листопада 2016 р. Київ, сс. 95-96.

Сайт університету НУХТ

Сайт факультету БТЕК

Instagram кафедри

Журнал успішності студента

Погода в Києві

Статистика

Користувачі
5
Статті
189
Перегляди статей
45679
Go to top