Menu

завідувач кафедри хімічної технології харчових добавок

та косметичних засобів, доктор хімічних наук

 

 

НАВЧАННЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 1994 р. завершив навчання на хімічному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Хімія, неорганічна хімія і високотемпературна надпровідність».

Працював в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України: аспірант, інженер відділу досліджень електродних процесів ім. А.В. Городиського (1994–2000), молодший науковий співробітник цього відділу (2000). У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Електрохімічна поведінка діоксиду мангану залежно від його структури» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 «Електрохімія» у спеціалізованій вченій раді ІЗНХ НАНУ.

З 2000 р. доцент кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету (НАУ), де викладає дисципліни «Хімія», «Загальна та неорганічна хімія» англійською мовою в рамках Англомовного проекту НАУ для студентів технічних спеціальностей. Викладав дисципліни  хіміко-технологічного спрямування такі, як «Новітні нафтогазові технології», «Основи пошуку та добування природних енергоносіїв». 2004-2006 рр був стипендіатом Кабінету міністрів України для молодих вчених.

У 2013 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 02.00.04  «Фізична хімія» у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2014 року працює у Національному університеті харчових технологій на посаді завідувача кафедри фізичної і колоїдної хімії, що внаслідок реструктуризації в університеті з 2017 року називається кафедрою хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів. Зараз викладає дисципліни магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»: «Сучасні методи дослідження в хімії і технології» та «Нові хімічні системи і технології».

Є автором понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, серед них близько 40 статей, 40 тез доповідей конференцій, 6 патентів, 1 підручника. 24 праці опубліковано у журналах, індексованих наукометричною базою SCOPUS. Індекс Гірша — 5 (за базою SCOPUS).

 

Основні нукові публікаціїі:

 1. Zudina L. V., Sokolsky G.V., Boldyrev E.I. Electrochemically NH4+-doped manganese dioxide with a-MnO2 phase component as a prospective oxygen electroreduction electrode/ in “Promising materials and processes in technical electrochemistry”: Monograph / ed. V.Z. Barsukov. — Kyiv: KNUTD. — 2016. — pр.88-91.
 2. Georgii V. Sokolsky, Sergiy V. Ivanov, Eudgene I. Boldyrev, Natalya D. Ivanova, Oksana Ya. Kiporenko, Rechargable xLi2MnO3(1−x)Li4/3Mn5/3O4 electrode nanocomposite material as a modification product of chemical manganese dioxide by lithium additives // Materials Research Bulletin. — 2015. — 72. — P. 133-142.
 3. Sokolsky, GeorgiiV; Ivanov, SergiiV; Boldyrev, EudgeneI; Ivanova, NatalyaD; Lobunets, TatyanaF.Li+-Doping-Induced Changes of Phase Composition in Electrodeposited Manganese(IV) Oxide Materials //  Solid State Phenomena; Zurich230 (Jun 2015): 85-92.
 4. Boldyrev E.I. Thin–film cathode material based on oxide compounds of chromium for rechargeable and primary batteries / Boldyrev E.I., Sokolsky G.V., Ivanova N.D., Ivanov G.V., Stadnik O. A. //J. Solid State Electrochemistry — 2013. — 17 (8). — P. 2213-2221.
 5. Сокольский Г.В. Допированный оксид марганца (IV) в процессах деструкции и удаления органических соединений из водных растворов / Сокольский Г.В., Иванов С.В., Иванова Н.Д., Болдырев Е.И., Лобунец Т.Ф., Томила Т.В. //Химия и технология воды. — 2012. —34, №5 — С. 386–397.

 

Доповіді на конференціях: 

 1. Sokolsky, O. Muratov, O. Miroshnikov. Are nanoparticles of food additives good candidates for Pickering stabilization of emulsions? 8-th Central European Congress on Food 2016 “Food Science for Well-being” (CEFood 2016). – 23-26 May 2016. – K.: NUFT.— P. 83.
 2. A. Kashirіna, G.V. Sokolsky, O.S. Muratov. Mathematical modeling for Pickering stabilization of emulsions by solid nanoparticles // Матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 5 – 6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. – С. 437.
 3. Я. Каширіна, О. Муратов, Г. Сокольський. Стабілізація емульсій на основі ефірів кислот льняного масла твердими наночастинками // Матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”. — 5 – 6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. С. 414.
 4. А. Обламська, Г. Сокольський. Методи вольтамперометричного визначення мальтолу в харчових продуктах // 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 13–14 квітня 2016 р. — Ч. 2, C. 452.
 5. Sokolsky G. Induced by dopant ions changes of nanostructure and functional properties in electrolytic oxide materials / Sokolsky G., Ivanov S., Ivanova N., Boldyrev Ye., Kakazey M.// [Електронний ресурс]: Materials Today Virtual Conference on Nanotechnology (13–15 December, 2012)
 6. Sokolsky G. AFM phase imaging study of heat treatment effect on phase composition of Li —Mn—O system electrode material / Sokolsky G., Boldyrev Ye., Ivanov S., Ivanova N. [Електронний ресурс]: Second Frontiers of Microscopy Virtual Conference (24th – 26th April 2013).

 

Навчально-методична література:

 1. Іванов, С. В.Хімія [Текст] : підручник / С. В. Іванов, Г. В. Сокольський, Є. О. Бережний ; Нац. ун-т харч. технол. — 3 -е вид., доопрац. — К. : НАУ, 2016. — 348 с. — (Англ. мовою)
 2. Сокольський, Г. В.Нові хімічні системи та технології [Текст] : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня "магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціаліз. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" денної та заочної форм навч. / Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников. — К. : НУХТ, 2016. — 109 с. 
 3. Сокольський, Г. В.Фізична хімія [Текст] : конспект лекцій для студ. освітнього ступеня "бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" денної та заочної форм навч. / Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников ; Нац. ун-т харч. технол. — К. : НУХТ, 2016. — 76 с.
 4. Сокольський, Г. В.Збірник задач із фізичної хімії. Хімічна термодинаміка [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Сокольський, О. М. Мірошников, О. С. Муратов. — К. : НУХТ, 2016. — 36 с. 

 

Сайт університету НУХТ

Сайт факультету БТЕК

Instagram кафедри

Журнал успішності студента

Погода в Києві

Статистика

Користувачі
5
Статті
176
Перегляди статей
32259
Go to top